Poniedziałek Wielkanocny

Tekst kazalny: 1 Kor 15, 50-58:A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone.Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieniw jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.A gdy to, …

Wielki Piątek

Tekst kazalny: Hbr 9, 15. 26b-28:I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.Ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się …

Wielki Czwartek

Tekst kazalny: 1 Kor 12, 16-17:Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego?Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Jesteśmy w samym środku trwania Wielkiego Tygodnia. Jak sama nazwa wskazuje czasu wyjątkowego i ważnego dla chrześcijan. Każdy poszczególny dzień jest czymś ważnym. …

Niedziela Palmowa

Tekst kazalny: Mt 21,1-11:A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów,mówiąc im: Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi je.A jeśliby wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je.A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego:Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, …

Pasyjne nabożeństwo tygodniowe

Tekst kazalny: Mt 26, 14-16:Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanówi rzekł: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników.I odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Judasz. Kim on był? Często na sam dźwięk tego imienia, w wielu osobach już pojawia się gniew i złość. Judasz – ten zdrajca. Jak on mógł zdradzić Jezusa? To są myśli wielu z nas. Judasz w historii chrześcijaństwa zawsze był negatywną …

Druga niedziela przed Postem – Sexagesimae

Tekst kazalny: 2 Kor (11,18,23b-30) 12, 1-10:Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku; toteż przejdę do widzeń i objawień Pańskich.Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba.I wiem, że ten człowiek – czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, …

Trzecia niedziela przed Postem – Septuagesimae

Tekst kazalny: Jer 9, 22-23:Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem!Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan. Chciałbym abyśmy przez chwilę zastanowili się nad przedrostkiem „naj-„. Najbogatszym człowiekiem świata nie jest …

Kazanie na 3 Niedzielę po Epifanii

Tekst kazalny: Marek 1,15:Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii. Jan Chrzciciel zostaje uwięziony. Jezus rozpoczyna swoją działalność. Zmiana warty i zmiana całej epoki. Przełom i nowy czas. Kontynuacja i nowe rozpoczęcie. Śmierć proroka i nowa era Mesjasza. Jezus Chrystus wygłasza swoją mowę programową: „Wypełnił się czas. Przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii.” …

Kazanie na 2 Niedzielę po Epifanii

Tekst kazalny: 1 List do Koryntian 2,1-10:Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże.Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze,a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc,aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.My tedy głosimy …

Kazanie na 1 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim / Nowy Rok

Tekst kazalny: Joz 1,1-9:Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak:Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą Ja im, synom izraelskim, daję.Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi.Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać …