Tygodniowe nabożeństwo pasyjne

Tekst kazalny: Jan 19,25-27:A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój!Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie. Uważamy się za ludzi wierzących. Ale jaki sens ma nasza wiara? Jak przekłada się ona …