Wybrani i umiłowani

Tekst kazalny: Księga Jeremiasza 1,4-10:Doszło mnie słowo Pana tej treści:Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię.Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody.Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę.Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię …

Wielki Tydzień – wielką szansą na zmianę

Tekst kazalny: Księga Izajasza 50,4-9:Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą.Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem.Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem.Lecz Wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz …

Bóg przychodzi, zbawia i pociesza

Tekst kazalny: Obj 7,9-17:Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu,Mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, …

Kazanie na 4 Niedzielę Adwentu (gwiazdka dla dzieci)

Tekst kazalny: 2 Kor 1, 18-20:Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie „Tak” i „Nie”.Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie „Tak” i „Nie”, lecz w nim było tylko „Tak”.Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „Tak”; dlatego też przez niego mówimy „Amen” ku chwale Bożej. Umiłowane Siostry i Bracia w Chrystusie! Dzisiejsze adwentowe nabożeństwo jest inne niż te, które są już za nami, gdyż połączone jest z Gwiazdką …

Kłopotliwe poselstwo

Tekst kazalny: Księga Izajasza 6,1-13:W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię.Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał.I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego.I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem.I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, …

Ufność zamiast trwogi

Tekst kazalny: Ewangelia św. Jana 14,1-6:Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę?Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi …

Jestem ochrzczony.

Tekst kazalny: List św. Pawła do Rzymian 6,3-12: Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;Kto …